SRS Advokatfirma AS

Fremtidsfullmakt

Alle som har passert myndighetsalderen har i utgangspunktet det man kaller rettslig handleevne, dvs. at man kan forplikte seg rettslig, for eksempel ved å inngå avtaler. Hvis en persons mentale kapasitet blir redusert, for eksempel på grunn av aldersbetinget demens eller alvorlig svekket helbred kan dette medføre bortfall av den rettslige handleevnen. I slike tilfeller må andre treffe avgjørelser på personens vegne. Dette kan skje ved at det offentlige griper inn ved at det oppnevnes verge.

Når en person er under vergemål, vil ofte en eller flere av de nærstående oppnevnes som verge. Fylkesmannen vil imidlertid ha et overordnet ansvar, og viktige beslutninger tas av eller krever samtykke fra, Fylkesmannen. F.eks. krever salg og bortleie av bolig samtykke fra fylkesmannen. Videre er det Fylkesmannen som står for forvaltningen av aksjer og andre finansielle eiendeler.

For mange vil bruk av fremtidsfullmakt fremtre som en bedre og mer fleksibel løsning enn vergemål.

En fremtidsfullmakt kan omfatte både økonomiske og personlige forhold eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, jf. vgml. § 80.

En slik fullmakt gir fullmaktsgiver altså mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta hans/hennes økonomi og personlige interesser dersom fullmaktsgiver i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv.

 

Nærmere om hva fullmakten kan omfatte

En fremtidsfullmakt kan omfatte både økonomiske og personlige forhold eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, jf. vgml. § 80.

Økonomiske forhold kan blant annet omfatte kjøp og salg av eiendeler, betaling av gjeld og andre utgifter, forsikringsspørsmål, håndtering av bankkonti og selvangivelse, søknader om økonomiske ytelser på fullmaktsgiverens vegne, mottak eller avslag på falt arv på fullmaktsgiverens vegne og investering av dennes midler. Myndighet til å gi gaver er særskilt regulert i vgml. § 87.

Personlige forhold kan blant annet omfatte hvor fullmaktsgiveren skal bo, hvilke fritidsaktiviteter han eller hun skal delta i, inngåelse av lege- og tannlegeavtaler og innlevering av klager på ytelser og behandling på fullmaktsgiverens vegne. Fullmakten kan også omfatte myndighet på helse- og sosialområdet, men denne myndigheten kan ikke gå lenger enn den rollen som ellers er tillagt nære pårørende etter annen lovgivning

En fullmektig kan ikke gis kompetanse til å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organer, opprette eller tilbakekalle testament, samtykke til tvang eller handle i andre særlig personlige forhold.

SRS Advokatfirma AS bistår med utforming av fremtidsfullmakt spesielt tilpasset din situasjon. Ta kontakt via kontaktskjema for en nærmere vurdering av din sak.

Sven Skinnmoen - Artikler - SRS Advokatfirma AS
Advokat Sven Skinnemoen
Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat

Del artikel:

Flere artikler: